aFaktura

Návod na podnikatelský plán: Od myšlenky k akci

Co je to podnikatelský plán?

Podnikatelský plán (také nazývaný obchodní plán) je písemný dokument, který popisuje strategii a cíle podniku, stejně jako plánované kroky pro dosažení těchto cílů. Podnikatelský plán slouží jako nástroj pro plánování, provádění a sledování
podnikatelské činnosti.

Kdo potřebuje podnikatelský plán a proč je užitečný?

Podnikatelský plán může být užitečný pro různé skupiny osob a organizací. Níže uvádím několik příkladů z praxe.

Co musí podnikatelský plán obsahovat?

Obsah podnikatelského plánu můžeme rozdělit do devíti hlavních bodů.

Úvodní část:

 • Stručné shrnutí podniku a jeho historie.

 • Popis zakladatelů a klíčových členů týmu.

 • Základní cíle a vize podniku.

 

Analýza trhu:

 • Popis trhu, ve kterém podnik působí.

 • Analýza konkurence a tržních trendů.

 • Identifikace cílového zákaznického segmentu.

 

Produkt nebo služba:

 • Podrobný popis produktu nebo služby, kterou podnik nabízí.

 • Výhody a konkurenční výhody produktu nebo služby.

 

Marketingový plán:

 • Strategie pro získání a udržení zákazníků.

 • Plán marketingových aktivit a propagace.

 • Cena, distribuce a komunikace s trhem.

 

Operativní plán:

 • Popis provozního modelu podniku.

 • Plán provozních postupů a dodavatelského řetězce.

 • Zajištění zdrojů, včetně lidských, materiálních a finančních.

 

Finanční plán:

 • Provozní rozpočet a předpoklady pro tržby a náklady.

 • Prognoza ziskovosti a likvidity.

 • Plán financování a způsoby získání kapitálu.

 

Řízení rizik:

 • Identifikace rizik spojených s podnikáním.

 • Plán na minimalizaci a řízení těchto rizik.

 

Plán rozvoje a růstu:

 • Cíle a strategie pro budoucí růst podniku.

 • Plány na rozšíření trhu nebo nabídky produktů a služeb.

 

Závěr a shrnutí:

 • Závěrečné hodnocení podnikatelského plánu.

 • Požadavky na získání investic, pokud jsou potřebné.